PBSM NBD Slideshow

Jumaat, 15 Julai 2011

DIRGAHAYU KEBAWAH DULI TUAN PATIKMerafakkan Ucapan Setinggi-tinggi Tahniah & Selamat

Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah

Ibni

Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddin

Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Sempena Hari Puja Usia Baginda Yang Ke 65


Dari:

Abis Hamba Kebawah Duli Tuan Patik

Ahli-ahli Persatuan Bulan Sabit Merah

Negara Brunei Darussalam


Tiada ulasan: